Защита прав потребителя        11 ноября 2018        124         0

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Франція. У французському сільському господарстві набули найбільшого поширення два основних способи ведення господарства: прямий, коли земля сільськогосподарського призначення оброблюється її власником, і непрямий, коли обробка землі здійснюється особою, яка орендує господарство в одного або кількох власників. Протягом останнього століття половина сільськогосподарських площ оброблялася методом прямого ведення господарства.

Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії

Введення системи ринкової економіки в сільському господарстві та продовольчій галузі означає, що процеси виробництва і обороту в них залежать від затрат праці і коштів, від попиту і пропозиції, а також від правил конкуренції. Оскільки ринок не надає достатніх механізмів управління процесами розвитку і прогресу, тобто довгостроковими процесами, то більшість вдається до різних систем інтервенції в сільському господарстві. Однією з таких систем є ринкова інтервенція.

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК

Перехід до ринкової економіки в Росії викликав великі зміни в сільському господарстві та агропромисловому комплексі країни. Істотну трансформацію зазнають організаційна структура АПК, система управління, земельні відносини, принципи функціонування економічної системи в цілому. Все це зумовило необхідність теоретичного осмислення реформ в сільському господарстві, вироблення практичних рекомендацій по формуванню матеріально-технічних ресурсів, розвитку ринкових відносин, державної підтримки галузі економіки, сприяють підвищенню ефективності агропромислового комплексу в цілому.

Економіка сільського господарства, Коваленко Н

«. Пальма вражає глядачів висотою, дивовижною тендітністю. Її темне, розсічене листя, яке віялом розходиться від стовбура, таке легке, а тонкий шорсткуватий стовбур такий гнучкий, що спочатку було важко повірити, що це не жива рослина, вивезена з кавказького узбережжя, а тонкий витвір мистецтва. Усім хотілось доторкнутись до неї руками» (З тогочасної газети).

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Вступ
Протягом тисячоліть свого існування людина, намагаючись вижити, борючись за своє життя, була вимушена використовувати ресурси планети.
Сільське господарство є провідною сферою суспільного виробництва, основним постачальником продуктів харчування та сировини для промисловості.
Актуальність теми курсової роботи визначається важливістю проблем розвитку сільського господарства, про що свідчить увага, яка приділяється сільському господарству на світовому рівні.
Метою даної курсової роботи є дослідження сутності та структури сільського господарства США; передумов розвитку і факторів розміщення; ролі та місця галузі у структурі товарообігу країни та у зовнішній торгівлі; проблем та перспектив розвитку сільського господарства та його розміщення на території країни.
Об’єктом дослідження є сільськогосподарський розвиток США.
Предметом дослідження є сільське господарство США.
Завданням написання курсової роботи є наступне:
— розкриття сутності, структури та значення сільського господарства в США;
— аналіз передумов розвитку та факторів розміщення сільського господарства в країні;
— дослідження галузевої та територіальної структури сільського господарства;
— вивчення проблем та перспектив розвитку галузі.
Основні методи дослідження – методи порівняльного аналізу, статистичний, картографічний, графічний, бібліографічний та інші.
Значення роботи полягає в тому, що теоретико-методологічне обгрунтування окремих аспектів розвитку та розміщення сільського господарства, вивчення проблем, що мають місце в даній галузі на сучасному етапі його розвитку може бути використане в подальших наукових розробках теми.

Читать еще -->  Балансовая стоимость активов крупная сделка

Сільське господарство США

Та не бажали вступати в колгоспи і середняки та бідняки. Тому куркулями оголошували і багатьох середняків. Для бідняків винайшли термін — підкуркульник. Всі вони також були репресовані. Тих, хто чинив впертий опір колективізації, розстрілювали або масово вивозили в табори. У решти конфісковувалася власність, а господарів із сім´ями викидали з будинків. Але найчастіше їх теж вивозили на північ, де скидали серед арктичної пустелі без їжі та притулку. З-понад мільйона українських селян, експропрійованих радянською владою на початку 1930 p., близько 850 тис. депортовано на північ та до Сибіру, де багато з них, особливо діти, загинуло. Немало селян самі розпродавали майно, кидали землі й виїздили на новобудови.

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Проте в реальному житті такого перерозподілу ресурсів не відбувається, за винятком істотного відтоку сільського населення в промисловість і сферу послуг, що має місце в усіх розвинутих країнах. Причина цього полягає в тому, що людські ресурси на селі хоч і скорочуються, але земельні ділянки, якими вони володіли або на яких вони працювали, не будучи їх власниками, продовжують залишатися в сільськогосподарському обороті. На них і далі виробляється сільськогосподарська продукція, що вимагає від товаровиробників достатньої кількості основного та оборотного капіталу. Це заважає його перетіканню в інші галузі. Більше того, для забезпечення ефективності виробництва в умовах конкуренції сільські товаровиробники повинні здійснювати інвестиції з урахуванням фактичних масштабів землекористування. В цьому саме і виявляється іммобільність ресурсів сільського господарства. Завдяки цьому, а також впровадженню у виробництво досягнень НТП пропозиція сільськогосподарської продукції зростатиме. Тому логічно сподіватися, що в таких умовах ціни на сільськогосподарську продукцію і доходи сільських товаровиробників матимуть тенденцію до зниження. Ця проблема вимагає спеціального розгляду, і до неї ми ще повернемося.

Категория Экономика

де ± ΔВПс.г.п — зміна («+» — збільшення, «–» — зменшення) валової продукції сільського господарства за рахунок зміни продуктивності праці; Чб — чисельність працюючих у сільському господарстві в базовому році; ПрПб, ПрПt — продуктивність праці в промисловості в базовому та розрахунковому періоді t.

Аналіз національної економіки (2003)

Робота із статистичними економічними даними виконується на різних етапах розбудови комплексу макроеконометричних рівнянь, за допомогою яких аналізуються механізми функціонування як системи сільського господарства України в цілому, так і її головних підсистем «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва». Визначаються основні тенденції їх розвитку, здійснюється параметризація теоретичної моделі, виробляються методи оцінки параметрів та перевіряється адекватність розробленої економетричної моделі. Інформаційна база розбудованого комплексу економетричних моделей містить вартісні та натуральні показники.

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Найбільшою бідою села була відсутність матеріальної зацікавленості. Вироблену продукцію радянська держава — монопольний покупець — приймала за надзвичайно низькими заготівельними цінами. Виручені кошти не компенсували колгоспам навіть доставку продукції до заготівельних пунктів..

Читать еще -->  Газпромбанк ипотека для работников газпрома

В підручнику субсидіювання сільського господарства

доходи дохід від особистого сільського господарства і як надавати житлові субсидії 1.1 млн. внутрішнім пересенцям Необхідно концептуально застосовувати інший механізм субсидіювання, а не підсилювати чи «спрошувати»старий неефективний і рутинний. Як варіант, можливо розглянути, запровадження соціальних електронних карток і рахунків з.

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Мережа районів, яку запропонував В. Поповкін, є найбільш обґрунтованою, бо об’єктивно віддзеркалює особливості сучасного регіонального розвитку України. Тому характеристика макрорегіонів України в курсовій роботі дається саме за В. Поповкіним. Назви деяких регіонів спрощені, а саме: Донбас і Нижнє Придніпров’я ми названі Донецько-придніпровським районом, а Слобідська Україна — Північно-Східним.

Регіональна економіка сільського господарства України

Висловлену думку побічно підтверджують і такі дані. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства ( у зістав­них цінах) у 1995 р. становив порівняно з 1990 р. 67,7 \%, або зменшився на 32,3 процентних пункта, тоді як частка галузі у ВВП скоротилася в 1,8 раза (24,4 : 13,4). Зовсім інша ситуація склалася у промисловості. Обсяг виробництва продукції цієї галузі у 1995 р. становив до рівня 1990 р. лише 52 \%. Проте за такого істотного спаду виробництва частка промисловості у ВВП зменшилася не набагато — з 34,5 \% у 1990 р. до 31 \% у 1995 р. Зрозуміло, що причиною такої невідповідності у темпах зміни обсягу виробництва розглянутих галузей та їх внеску у створення ВВП насамперед є неадекватні зрушення у рівнях цін на продукцію цих галузей.

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Захід високоінтенсивне тваринництво. Із Англії заве­зені кращі породи корів, з Іспанії — довгошерстих овець (мери­носів) і т. ін. Під тиском конкуренції дешевої продукції Північного Заходу (дешеве якісне зерно і м´ясні товари) регіон поступово переходив від екстенсивного господарства до інтен­сивного з орієнтацією на виробництво молочної продукції, виро­щування овочів, промислове садівництво. Сільське господарство Північного Сходу пристосувалось до потреб швидко зростаючих індустріальних центрів. Розвиток залізничного транспорту сприяв процесу галузевої спеціалізації цих районів СІЛА.

В підручнику субсидіювання сільського господарства

Надмірна розораність території України призводить до розвитку несприятливих ерозійних процесів. Ерозія руйнує верхній шар грунту, зменшуючи в ньому вміст гумусу, що знижує його родючість. Земельним ресурсам також завдають шкоди і хімічні засоби захисту рослин, і використання на полях недосконалої техніки, і забруднення грунтів різними шкідливими відходами виробництва. Науково обгрунтованого використання земельних ресурсів дотримується меліорація – сукупність заходів, вжитих для поліпшення властивостей земель. Це система внесення добрив, захист рослин від шкідників, зрошення й осушення земель, закріплення пісків, ярів тощо (мал. 92).

Загальна характеристика сільського господарства