Защита прав потребителя        11 ноября 2018        136         0

Аза стан бойынша алимент т лейтіндерді саны

  1. Тесттік тапсырмаларда жіберілген ?ателерді барлы? о?ушылар д?птерлеріне жазып, талдап, д?рыс жауаптарын аны?тап белгілеп шы?ты. Тест ж?мыстарымен жеке тапсырмалар орындап, талдап жаттады.
  2. Хронологиялы? кезе?дерді жаттау;
  3. Та?ырыпты? тест тапсырмаларын ?айталап отыру;
  4. Топты? ж?не де?гейлік тапсырмалар берілді.
  5. О?улы?тармен ж?мыс жасап, ?р та?ырыпты жекелей талдады?.

Аза? стан тарихы п? ні бойынша ІІ то? санды? талдау? лгісі

«Бізді? орта? отанымыз – ?аза?станны? ?азіргідей ?арыштап дамып отыр?аны – елімізді мекендеуші барлы? этностарды? ынтыма?ы мен бірлігіні? ар?асы. Т?уелсіздігімізді т??ырлы ететін де, елімізді жа?а белестерге шы?аратын да бізді? осы ?о?амды? татулы?ымыз. Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады дейтін даналы?ты? шынды?ына б?гінде б?рімізді? к?зіміз жетіп отыр», — деп Елбасы Н.?. Назарбаев айт?андай б?гінде мемлекетімізде ?лттар досты?ы берік са?талып отыр. Елімізді? ?лтты? ??рамына то?талса?, ?аза?станда 120-дан астам ?лт (этностар мен этникалы? топтар) ?кілдері т?рады. 2006 жылды? 1-шілдесіндегі жа?дай бойынша ?аза?тарды? саны 11008,0 мы? адамды, орыстар — 2962,1 мы?, украиндар — 444,7 мы?, ?збектер — 433,5 мы?, ?й?ырлар — 231,4 мы?, татарлар — 229,1 мы?, немістер — 222,5 мы? адамды ??рады. Республика хал?ыны? жалпы санында е? к?п ?лес салма?ты ?аза?тар — 58,9% ж?не орыстар — 25,9% алып отыр. Бас?а этностар мен этникалы? топтар ?лесіне республика хал?ыны? 15,2% тиесілі болып табылады. 2006 жылды? 1 ?а?тарында?ы жа?даймен салыстыр?анда ?аза?тар саны 94,7 мы? адам?а, немесе 1,1%,-?а, тиісінше ?збектер — 4,6 мы?, немесе 1,1%-?а, ?й?ырлар — 1,6 мы?, немесе 0,7-%-?а ?сті; ал орыстарды? саны 17,2 мы? адам?а, немесе 0,4%-?а, тиісінше украиндар — 4,1 мы?, немесе 0,9%-?а, татарлар — 0,5 мы?, немесе 0,3%-?а ж?не алмандар — 0,2 мы?, немесе 0,1%-?а азайды.

Читать еще -->  Лопнула труба по стоику в квартире к кому предъявлять претензию

Реферат: Мемлекетіміздегі? лтаралы? атынастар туралы? аза? ша реферат

Кдтынас жасауды ц дем ократиялы к стил1 б1здщ еш ртй зге енде ган а ене бастады. К,ургак ж ар н ам ал ы к акдараттар агы н ы н ьщ н лш де («йым усынады. ») сурауш ы ньщ не саты п ал у ш ы н ьщ кажеттш цстер1 м ен м удделерш е к е ц ш к,ою да пайда бола баста­ ды: «Б1з а з г е цызмет керсетуге куаныштымыз», «Cieze ыцгайлы уак,ытта. », «Ci3 буган куана тацданасыз. » т.б. Д егенм ен, басы н ан н еш е турл 1 ку к ай д ы етю зген сатып алуш ы м ун дай к ам к,орлык. пен ж аксы лы ктарга ку д аш ен карайцы.

Валерий САЛАГАЕВ Берд‘бай ШАЛАБАЙ, 1с кагаздарын деловых бумаг Алматы с~ «Раритет» ББК